Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (COPSA)
The Student Union of Centria University of Applied Sciences (COPSA)
Studerandekåren vid Centria Yrkeshögskola (COPSA)

Talonpojankatu 2A, 67100 Kokkola, FINLAND
Bondegatan 2A, 67100 Karleby, FINLAND

http://www.copsa.fi
y-tunnus: 1979913-1

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Toiminnanjohtaja / Executive Director
Tanja Kupiainen
Mobile +358 50 312 0540
tj@copsa.fi

3. REKISTERIN NIMI

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi

Jäsennumero
Opiskelijanumero

Opiskelijatyyppi

Liittymispäivämäärä

Syntymäaika

Henkilötunnus

Opiskelijakortin viivakoodi
Jäsenkortin tila
Suoritetut jäsenmaksut
Koulutusohjelma
Kampus

Opintojen aloitusvuosi
Markkinointilupa
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kotikunta
Kotimaa

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen välityksellä. Henkilötiedot ja osoitetiedot sekä opinto-oikeus tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintorekisteristä jäsenen antamalla suostumuksella.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille Pivo Wallet Oy:lle sähköisen opiskelijakortin käyttöönottoa varten ja opiskelijastatuksen varmentamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan Pivo Wallet Oy:lle ainoastaan jäsenen suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan jäsenen suostumuksella luovuttaa teknisenä tallenteena tai tarratulosteena opiskelijakunnan yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten, mikäli jäsen on antanut markkinointiluvan.

Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä.

Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijakunnan toimiston osoitteella.

Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

Opiskelijakunta oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijakunnan toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.