Opiskelijakunnan Säännöt

1 § Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan nimi on Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Ruotsiksi nimi on Studerandekåren vid Centria yrkeshögskola ja englanniksi Student Union of Centria University of Applied Sciences. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä COPSA. Opiskelijakunnan kotipaikka on Kokkola. Opiskelijakunnan kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti, pöytäkirjakielenä on suomi.
Opiskelijakunnalla on itsehallinto.Opiskelijakunta on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (351/2003) 42 a §:ään (413/2005). Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (503/1989), mikäli ei ammattikorkeakoululaissa toisin säädetä.
2 § Tarkoitus ja toiminta

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin, sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.
Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana.

3 § Jäsenet

Jokaisella Centria ammattikorkeakoulun opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi.
Opiskelijakuntaan voi kuulua myös kannatus- ja kunniajäseniä. Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi.
Edustajisto voi kutsua kunniajäseniksi opiskelijakunnan tavoitteita merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä on tehtävä edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.
Opiskelijakunnan varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää opiskele Centria ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa.

4 § Jäsenmaksu

Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu sekä liittyville jäsenille liittymismaksu. Jäsenmaksu kannetaan kaikilta opiskelijakunnan jäseniltä samansuuruisena. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.

5 § Edustajisto

Opiskelijakunnan päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Edustajiston tehtävänä on:
•    valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
•    valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
•    valita opiskelijoiden edustajat Centria-ammattikorkeakoulun hallitukseen
•    valita ja vapauttaa tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä
•    hyväksyä talousarviot ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet
•    määrätä jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
•    merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä kirjanpitolain mukainen tilinpäätös
•    merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
•    päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
•    hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
•    päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta sekä
•    päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista.

Edustajistoon valitaan yksitoista (11) jäsentä. Edustajisto valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä. Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella opiskelijakunnan jäsenellä. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa opiskelijakunnan hallitus ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.

Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja tai muu opiskelijakunnan päätoiminen työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan toiminnanjohtajaksi tai muuksi opiskelijakunnan päätoimiseksi työntekijäksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon valita varajäsen tämän hallituksessa toimimisen tai työsuhteen ajaksi.

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee häneen sijaansa valita varajäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava yhden (1) kuukauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.

6 § Edustajiston kokoontuminen

Edustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen ennen toimikautensa alkua, kevätkokoukseen helmi-huhtikuussa sekä syyskokoukseen loka-marraskuussa.

Järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•    todetaan edustajiston kokoonpano
•    valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
•    valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
•    valitaan opiskelijakunnan hallitus seuraavaksi vuodeksi

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•    käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
•    käsitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus
•    vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä
•    päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•    päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
•    päätetään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
•    päätetään seuraavan vuoden talousarvio
•    valitaan tilintarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen varahenkilö
•    vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle
•    päätetään seuraavan vuoden kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot.

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) edustajiston jäsentä.

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta, milloin hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, edustajisto niin päättää tai kun vähintään kolme (3) edustajiston jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai todisteellisesti tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajiston ohjesäännössä.

7 § Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen toimikauden alkua. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä.
Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.

Edustajiston erotessa kesken toimikautensa, hallitus eroaa.

Tarkempia ohjeita hallituksen työskentelystä annetaan hallituksen ohjesäännössä.

8 § Kokousten koollekutsuminen

Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan myös käsitellä kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä päättää.

Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.

Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille hallituksen jäsenille. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.

9§ Jaostot

Jaostot ovat osa opiskelijakuntaa, joita opiskelijakunnan edustajisto voi perustaa toteuttamaan opiskelijakunnan tehtävää tiettyyn yksikköön tai tietylle toimisektorille. Jaostot ovat opiskelijakunnan hallituksen alaisia ja niiden toiminnasta määritellään tarkemmin jaosto-ohjesäännössä.

10 § Aloiteoikeus

Jokaisella edustajiston jäsenellä tai vähintään kolmella (3) opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Edustajiston kevätkokouksessa on käsiteltävä sellaiset aloitteet, jotka on kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ja jotka on toimitettu hallitukselle tammikuun aikana tai aiemmin. Edustajiston syyskokouksessa on käsiteltävä sellaiset aloitteet, jotka on syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ja jotka on toimitettu hallitukselle syyskuun aikana tai aiemmin.

Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan jäsen. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

11 § Päätöksenteko

Edustajiston päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos ei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

12 § Työntekijät

Opiskelijakunnalla on toiminnanjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita työsuhteisia työntekijöitä. Toiminnanjohtaja johtaa opiskelijakunnan toimiston toimintaa ja toimii muiden työntekijöiden esimiehenä. Työntekijöiden muista tehtävistä määrätään henkilöstöohjesäännössä.

Toiminnanjohtajan valinnasta ja muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Muut työntekijät valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä asioista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

13 § Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42 a § 2 momentin nojalla tekemät päätökset ja laatimat asiakirjat ovat julkisia siten kuin hallintolaissa (434/2003) ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään.

Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat opiskelijakunnan jäsenille julkisia, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin säädetä.

Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan tai liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityistä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat.

Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin toisin päätä.

Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole julkinen.

Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielimien pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle.

Opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätöksestä on jokaisella oikeus valittaa sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja opiskelijakunnan jäsenellä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä taikka muista opiskelijakuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain, asetuksen tai opiskelijakuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa.

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42 a § 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 42 §:ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32 § ja 33 § määräyksiä.

14 § Nimenkirjoittajat

Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä.

15 § Talous

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla.
Opiskelijakunnalla on tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varahenkilö. Tilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajalle kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden (2) viikon sisällä siitä, kun hän on vastaanottanut tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat.
16 § Sääntöjen muuttaminenNäiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. Säännöt vahvistaa Centria ammattikorkeakoulun rehtori.17 § Sääntöjen voimassaolo

Nämä säännöt astuvat voimaan Centria ammattikorkeakoulun rehtorin vahvistettua ne ja ovat voimassa toistaiseksi.